جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

 امروز یک شنبه مورخ 16 ثور1397جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با حضور اعضا و رییس عمومی دارالانشا تحت ریاست محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، دایر شد.

پس از تلاوت آیات کلام الله مجید، منشی کمیسیون از چگونگی اجرا و تطبیق مصوبات قبلی کمیسیون گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل در پرتو احکام قانون اساسی بحث و تبادل نظر صورت گرفته وتصامیم لازم اتخاذ گردید.

ابتدا چگونگی گردش کلدار پاکستانی و اجرای معاملات اقتصادی- تجارتی در ولایت ننگرهار مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در این زمینه مقرر شد: چون د افغانستان بانک بر مبنای حکم ماده دوازدهم قانون اساسی مسؤول نشر پول، طرح و تطبیق سیاست های پولی  در کشور میباشد، بر همین مبنا از ریاست د افغانستان بانک دعوت به عمل آید تا در جلسه کمیسیون حضور یافته و درخصوص  اقدامات بانک مذکور در امر جلوگیری از گردش کلدار پاکستانی در بازارهای کشور، وضاحت ارائه نماید.

سپس گزارش دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی در ارتباط به نقض احکام قانون اساسی، مورد بررسی قرار گرفته، فیصله به عمل آمد تا تمامی دیپارتمنتهای مسلکی کمیسیون گزارشهای شان را از نقض و عدم تطبیق قانون اساسی به کمیته گزارش دهی جهت توحید ارائه نموده و پس از تأییدی اعضای کمیسیون مطابق به بند ششم ماده هشتم قانون کمیسیون به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال گردد، تا از نقض احکام قانون اساسی جلوگیری به عمل آید.

در ادامه احاله مشرانو جرگه شورای ملی در خصوص شکایت غلام حیدر باشنده نساجی شهر پلخمری از ریاست قضایای دولت مورد بررسی قرار گرفته، مقرر شد که دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی موضوع را به طور همه جانبه مورد غور قرار داده و نتایج بررسی خویش را به جلسه کمیسیون ارائه نماید، تا در زمینه مطابق احکام قانون اساسی تصمیم گیری شود.

مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.