برگزاری ورکشاپ روش تحقیق در حوزه علوم حقوقی برای کارمندان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

ورکشاپ پنج روزه روش تحقیق در حوزه علوم حقوقی از طرف بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی، برای کارشناسان حقوقی و کارمندان کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، امروز یکشنبه مورخ  16 ثور 1397 دایر گردید. هدف از این ورکشاپ ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون در مطالعات حقوقی و تطبیق قانون اساسی خوانده شده است.

ورکشاپ با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردیده، سپس محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، صحبت نموده از همکاریهای همیشگی بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی با کمیسیون در بخشهای مختلف اظهار تشکر نموده، یاد آور شد که تحقیق یکی از نیاز های مهم و اساسی در راستای افزایش اطلاعات و ارتقای دانش مسلکی کارمندان کمیسیون میباشد، ایشان یاد آور شد که ما میتوانیم از تجربه و دانش حقوقی سایر کشورها از طریق مطالعات مقایسوی در امر تطبیق و نهادینه ساختن احکام قانون اساسی در افغانستان استفاده بهینه نمائیم.

قانونپوه هاشمزی علاوه کرد که رسیدگی به عرایض فردی شهروندان در خصوص نقض احکام قانون اساسی یکی از تجربه های موفق محکمه قانون اساسی کشور ترکیه میباشد، که از این طریق مردم به صورت مستقیم عرایض شان را در ارتباط به عدم تطبیق قانون اساسی به محکمه قانون اساسی آن کشور تقدیم نموده و محکمه یادشده به آن رسیدگی نماید. وی یاد آور شد که کمیسیون تلاش میکند تا میکانیسم رسیدگی به قضایا و عرایض فردی شهروندان را در راستای تطبیق بهتر احکام قانون اساسی ایجاد نماید، تا از این طریق چالشهای عدم تطبیق قانون اساسی بهصورت بهتر مشخص شده و با توجه به آن راههای حل که جنبه عملی داشته باشد، نیز جستجو گردد.

سپس محترم پاتریک کیوبارت مسؤول کشوری بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون و صلح جهانی صحبت نموده، ضمن ابراز قدر دانی از هیأت رهبری و دارالانشای کمیسیون، یاد آور شد که تلاش میکند تا زمینههای ارتباط و همکاری میان کمیسیون و بنیاد ماکس پلانک در حوزه مطالعات حقوقی و تطبیق قانون اساسی گسترش یابد؛ موصوف همچنان وعده سپرد تا زمینه سفرهای مطالعاتی را به منظور کسب تجربه از چگونگی فعالیت نهادهای حراست از قانون اساسی، برای منسوبین کمیسیون مساعد گرداند.

آقای کیوبارت افزود که در این ورکشاپ ما سعی داریم تا روشهای مطالعه و تحقیق در علوم حقوقی را به صورت کاربردی آموزش دهیم تا کارشناسان حقوقی کمیسیون در بخشهای مربوطه خویش از آن استفاده مؤثر نمایند.

قرار است ورکشاپ یادشده برای چهار روز دیگر ادامه یابد.