برگزاری جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

برگزاری جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

         جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،  امروز یک‌شنبه 26 حمل 1397 با حضور رییس و تمامی اعضای کمیسیون برگزار شد.

پس از تلاوت آیات کلام الله مجید، منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق و اجرایی شدن مصوبات قبلی کمیسیون به اعضای جلسه گزارش داده، سپس روی موضوعات ذیل بحث و بر مبنای احکام قانون اساسی تصامیم لازم اتخاذ شد.

ابتدا وضعیت فرامین تقنینی که بر مبنای حکم ماده 79 قانون اساسی، توسط مقام  عالی ریاست جمهوری هنگام تعطیلات مجلسین شورای ملی صادر گردیده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مقرر شد که موضوع از طریق وزارت عدلیه مورد پیگری قرار گیرد و وزارت یادشده مکلف است تا فرامین تقنینی متذکره را جهت تصویب به شورای ملی بفرستد. همچنین در خصوص آن عده از قوانینی که برای بار دوم با دوثلث اعضا به تصویب پارلمان رسیده و تا کنون مقام ریاست جمهوری به توشیح آن نپرداخته، فیصله به عمل آمد تا وزارت محترم عدلیه در جهت نشر آن به جریده رسمی اقدام نموده و موضوع یادشده از طریق کمیسیون با مقام  عالی ریاست جمهوری و وزارت عدلیه درمیان گذاشته شود. همچنین در مورد طی مراحل طرح پیشنهادی قوانین، از این که بر مبنای حکم ماده 97 قانون اساسی شورای ملی نمی‌تواند بیش از یک ماه طرح یادشده را به تأخیر اندازد، مقرر گردید که موضوع از طریق دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات دولتی پیگیری و نتیجه آن به اعضای کمیسیون گزارش داده شود.

بعداً موضوع برگزاری انتخابات هفت‌گانه مندرج قانون اساسی، که بیانگر حاکمیت و مشارکت مردم در امور مهم کشور می باشد، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته، تصمیم بر آن شد که بر اساس حکم فقره چهارم ماده هشتم قانون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، از نماینده با صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات دعوت به عمل آید تا در امر فراهم سازی زمینه برگزاری انتخابات مندرج احکام قانون اساسی، با توجه به  شرایط و امکانات 

موجود معلومات ارائه نماید.

 

در اخیر طرح قانون شاروالی‌ها و قانون محصول خدمات شهری که توسط دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین تهیه گردیده بود، مورد بررسی اعضای مجلس قرار گرفته، مقرر شد که طرح متذکره به شاروالی کابل فرستاده شود، تا بر مبنای طرح کمیسیون، قانون شاروالی‌ها تعدیل و  طی مراحل گردد.

 مجلس با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.