جلسه رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با معین وزارت صحت عامه

جلسه رییس و اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با معین وزارت صحت عامه

 

قبل از ظهر شنبه مورخ 11 حمل 1397، رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داکتر احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه را در دفتر کارش به حضور پذیرفته و جهت رعایت و تطبیق بهتر احکام قانون اساسی در مربوطات آن وزارت با ایشان تشکیل جلسه دادند. در این جلسه محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون کمیسیون، محترم داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون، رییس عمومی دارالانشا و رؤسای دیپارتمنت‌های نظارتی کمیسیون نیز حضور داشتند.

محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، حضور معین وزارت صحت عامه را خیر مقدم گفته،  سپس پیرامون موضوعات ذیل بر اساس یافته ­های دیپارتمنت های نظارتی کمیسیون از مراکز صحی و شفاخانه های دولتی و خصوصی بحث و تبادل نظر نمودند:

ابتدا چگونگی مطابقت ماده دوم قانون صحت و مقرره اخذ فیس از خدمات صحی با ماده 52 قانون اساسی که بر اساس آن وسایل وقایه و علاج اتباع کشور  باید رایگان صورت گیرد، مورد بحث قرار گرفته فیصله به عمل آمد که در جهت رعایت بهتر احکام قانون اساسی و  دریافت راه حل مبتنی بر قانون اساسی، نمایندگان کمیسیون و وزارت صحت عامه جلسات مشترک دایر نمایند.

بعداً رعایت بهتر حکم ماده 22 قانون اساسی در مربوطات وزارت صحت عامه و چگونگی ارائه خدمات صحی برابر، برای تمامی اتباع افغانستان مورد تبادل نظر واقع شده، مقرر شد که وزارت صحت عامه مراکز صحی و شفاخانه‌ها را در مناطق و ساحات سفید که مردم به مراکز صحی دسترسی ندارند، نیاز سنجی نموده و در جهت اعمار مراکز  و ارائه خدمات صحی در ساحات یادشده اقدام می‌کند.

در ادامه یافته‌های نظارتی کمیسیون از  چگونگی رعایت احکام مواد 22، 42، 48 و 56 قانون اساسی و همچنین وضعیت کیفیت خدمات صحی که توسط شفاخانه های خصوصی برای اتباع کشور ارائه می شود، با معین وزارت صحت عامه در جریان گذاشته شد،  که در این خصوص داکتر نعیم متعهد شد تا در امر نظارت از روند فعالیت شفاخانه‌های خصوصی، یافته‌های کمیسیون را مبنا قرار داده و با شفاخانه های که احکام قانون را نقض کرده اند جدی برخورد نمایند.

جلسه با دعای خیر و فلاح ملت افغانستان به پایان رسید.