معاون و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی انتخاب شدند

معاون و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی انتخاب شدند

 

قبل از ظهر سه شنبه 29 حوت 1396 انتخابات پست‌های معاونیت و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور رییس و تمامی اعضای کمیسیون و نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد.

در پست معاونیت کمیسیون محترمین هریک قضاوتیار محمد عارف حافظ و داکتر عبدالله شفایی اعضای کمیسیون و در پست منشی کمیسیون صرفاً محترم داکتر عبدالرؤوف هروی خویش را نامزد نموده بودند.

ابتدا محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو کمیسیون اهداف کاری خویش را بیان نموده، ابراز داشت که تطبیق احکام قانون اساسی، مبارزه علیه هرنوع فساد، افزایش همکاری و هماهنگی میان رهبری کمیسیون و دارالانشای کمیسیون اولویت های کاری شان  است که در صورت احراز پست معاونیت کمیسیون بدان می‌پردازد.

سپس محترم داکتر عبدالله شفایی برنامه کاری خویش را تشریح نموده، یاد آور شد که تثبیت و ارتقای جایگاه کمیسیون در میان ارگان های دولتی، تأمین شفافیت و مبارزه علیه فساد از مهم ترین فعالیت های است که در صورت احراز پست معاونیت کمیسیون بدان خواهد پرداخت.

 به تعقیب آن محترم داکتر عبدالرؤوف هروی نامزد پست منشی کمیسیون برنامه های کاری خویش را توضیح داده، ایجاد روحیه همکاری و همدیگر پذیری میان اعضای کمیسیون، ارتقای سطح آگاهی مردم در ارتباط به وظایف و صلاحیت های کمیسیون و نظارت موثر از تمامی بخش های اداری و نشراتی کمیسیون را جزء مهم ترین برنامه های کاری خویش خواند.

بعداً اعضای کمیسیون آرای خویش را استفاده نموده که در نتیجه محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ با کسب چهار رأی از شش رأی ممکن به صفت معاون کمیسیون و محترم داکتر عبدالرؤوف هروی با کسب شش رأی  به اتفاق آرا به صفت منشی کمیسیون برای مدت یک سال انتخاب شدند.

در اخیر محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون صحبت نموده، ضمن عرض تبریکی و توفیق خدمت به قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون کمیسیون و داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون، ابراز امیدواری نمود که پس از گزینش ایشان، جایگاه حقوقی و پرستیژ اداری کمیسیون، در سطح دولت ارتقا یابد.