همکاری‌های متقابل کمیسیون و بنیاد ماکس پلانک مورد بحث قرار گرفت.

همکاری‌های متقابل کمیسیون و بنیاد ماکس پلانک مورد بحث قرار گرفت.

بعد از ظهر سه شنبه 27 سرطان 1396 داکتر تلمن مسؤول اجرایی بنیاد ماکس پلانک برای حاکمیت قانون در افغانستان در دفتر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی حضور یافته و با پوهنمل لطف الرحمن سعید سرپرست و معاون کمیسیون، داکتر عبدالله شفایی و داکتر عبدالرؤوف هروی اعضای کمیسیون در دفتر کاری معاون کمیسیون ملاقات نمود.

بعداً دو طرف ضمن تأکید بر تداوم همکاری های قبلی بنیاد ماکس پلانک با کمیسیون، پیرامون افزایش محور های همکاری دو جانب صحبت نمودند. ارتقای ظرفیت علمی و کاری کارمندان کمیسیون، برگزاری سیمینار ها و ورکشاپ‌های آموزشی – تحقیقی از جمله مسائلی بود که دوطرف روی عملی شدن آن تأکید نمودند.

در اخیر توافق شد که برای تنظیم همکاری‌های دوامدار میان دوطرف تفاهم نامه‌ی منعقد و اجرایی گردد.