فرا خوان مقاله

فرا خوان مقاله

 کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،  پس از دو سال وقفه نشرات مجله قانون اساسی را مجدداً آغاز می‌نماید. بدین منظور مقالات علمی- تحقیقی مرتبط با موضوعات قانون اساسی پژوهشگران و نویسندگان را جهت نشر در مجله یادشده می‌پذیرد.

شرایط پذیریش مقالات :

·        محتوای مقالات تحقیقی و تحلیلی باشند.

·        قبلاً در هیچ یکی از نشریات داخلی و یا خارجی به چاپ نرسیده باشد.

·        حجم مقالات کمتر از 10 و بیشتر از 30 صفحه نباشد.

·        هیأت تحریر مجله، در ارزیابی و تلخیص مطالب دست باز دارد.

·        به مقالات نشر شده حق‌التالیف مناسب پرداخت می‌گردد.

از محققان محترم خواهشمندیم؛ مقالات شان را تا تاریخ  25  / 2  / 1396 به آدرس‌های ذیل ارسال نمایند:

ab.shafaee@gmail.com

ha.ullah.mussaawyan@gmail.com

info@icoic.gov.af