سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد.

سیمینار یک روزه در ولایت پروان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی دایر شد.

سیمنیار یک روزه از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به تاریخ 17 حمل سال روان در تالار مطبوعات شاروالی ولایت پروان، دایر گردید .

در این سیمینار، محترم قانون پوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس عمومی کمیسیون، محترم داکتر عبدالروف هروی عضو، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو کمیسیون، محترم شاولی شاهد معاون ولایت پروان ، خواجه روح الله  شاروال، برای رؤسا، عدلی و قضایی،کارمندان بلند پایه آن والا اشتراک وزیده بودند.

سیمینار نخست با آیات چند از کلام الله مجید آغاز و سپس خواجه روح الله شاروال ولایت پروان، از حضور رئیس و اعضای محترم کمیسیون، پیروامون دایر نمودن سیمینار کنونی ابراز امتنا کرده و در مورد نقض قانون اساسی در گذشته یاد آوری نموده و نشر و پخش مواد قانون اساسی از طریق رسانه ها برای آگاهی مردم کشور را کار مثمر خواند.

سپس معاون ولایت پروان شاولی شاهد، ضمنِ سپاس گذاری از رئیس و اعضای محترم کمیسیون، روی مسایل ملت و دولت سازی در قانون اساسی صحبت کرد قانون اساسی را محور حفظ ملت و وحدت در کشور اطلاق نمود.

در ادامه قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، طی صحبت های علمانه خویش از قانون اساسی در گذشته به طور همه جانبه اشاره نمود و سپس به منظور آگاهی از اشتراک کنندگان این سیمنیار پیرامون مواد 4 ، 22،26،27،28،29،31،72،83،91،92،93، و فقره آخر ماده 98 قانون اساسی و مواد 100،103 قانون اساسی به طور همه جانبه برای حاضرین در سیمینار معلومات همه ارائه نمود.

متاعقباً  قضاوت یار محمدعارف حافظ عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روی برنامه های ادارات دولتی مطابق به چارچوب قانون اساسی صحبت نموده و پیرامون ماده 22،26 و ماده 72 قانون اساسی کشور برای اشتراک کننده معلومات افقی ارائه نموده پیرامون ماده چهارم گفت:  «حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.»

سپس داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد آزادی بیان در قانون اساسی و نهادینه شدن قانون در جامعه همه جانبانه برای اشتراک کنندگان صحبت نموده و پیرامون ماده 3،4، 7 قانون اساسی به تفصیل معلومات داد.

در جریان محفل  رئیس شورای ولایتی پروان از تدویر کنندگان سیمینار و حضور رئیس کمیسیون و اعضای محترم سپاس گذاری نموده در مورد نقض قانون اساسی طی چند سال گذشته توسط زورمندان و دولت داران یاد آور شد.

همچنان در جریان سیمینار، پرسش های از جانب اشتراک کنندگان مطرح شد که با ارائه پاسخ های قناعت بخش از سوی رئیس و اعضای کمیسیون، ارائه گردید.سیمینار با دعاع خیر و فلاح در کشور به پایان رسید.