سیمینار علمی تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

سیمینار علمی تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همکاری بنیاد ماکس پلانک برای صلح بین المللی و حاکمیت قانون، سیمینار علمی دو روزه یی را زیر عنوان «شیوه های تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی» یک شنبه 13 حمل 1396 با حضور رییس و اعضای کمیسیون، رییس عمومی دارالانشا، رؤساو متخصصین دیپارتمنت های مسلکی به منظور تشخیص و تدوین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی، دایر نمود.

ابتدا قانونپوه داکتر هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ابراز داشت که محوری ترین وظیفه اصلی کمیسیون، نظارت از چگونگی تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی می باشد، تا  از این طریق بتوانیم میزان حاکمیت قانون را در کشور افزایش داده و آن عده از احکام مواد قانون اساسی که در برابر تطبیق آن چالش وجود دارد را شناسایی و راهکارهای برون رفت از آن را در هماهنگی با ادارات مربوط جستجو کنیم. قانونپوه هاشمزی علاوه کرد که مطابق به حکم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، یکی از مسؤولیت های حکومت از بین بردن هرنوع فساد اداری می باشد، که در راستای تطبیق این ماده چالش های زیادی وجود دارد.

رییس کمیسیون همچنین ابراز داشت که سیمینار علمی «تعیین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی» مارا کمک می کند تا معیارهای عینی تطبیق قانون اساسی را بررسی نموده و در پرتو آن گراف تطبیق قانون اساسی را بالا ببریم.

سپس محترم نجیب الله جامی رییس منابع بشری کمیسیون، در خصوص فرایند تدوین شاخص ها برای تحقق اهداف  ادارات و نهاد ها صحبت نموده، به پرسش های اشتراک کنندگان پاسخ داد.

در ادامه آقای یان کولر کارشناس علوم سیاسی در بنیاد ماکس پلانک برای صلح بین المللی و حاکمیت قانون، ساختار تدوین شاخص های نظارت از تطبیق قانون اساسی را بررسی نموده، به پرسش های مطروحه در این زمینه پاسخ داد.

در اخیر اشتراک کنندگان به گروپ های کاری تقسیم شده هر گروه روی شاخص سازی در امر تطبیق احکام و مواد قانون اساسی کار نموده و نتایج کاری شانرا به اشتراک گذاشتند.