خانه سامان

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپردن کار به اهل کار اینک بست های کمبود خویش را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزد به اعلان  رقابتی مگذارد.

اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند می توانند از تاریخ نشر اعلان (10/ 5 /1395 ) الی ختم تاریخ اعلان  (23 /5 / 1396 ) ، فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت  (8:00) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از آمریت استخدام ریاست منابع بشری  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  واقع سرک اول شیرپور،دست راست خانه سوم اخذ و بعد از خانه پری دفیق ضم اسناد تحصیلی و در صورت ضرورت به داشتن تجربه کاری یک کاپی  از خلص سوانح  خویش را به آدرس فوق دوباره بسپارند. در صورت ضرورت به شماره مبایل ( 0744933359 )تماس گیرند.بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه : خانه سامان

وزارت و یا اداره: کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق ق ، ا 

موقعیت: کابل

بخش: رئیس مالی واداری

بست:  ( 7 )    یک بست

گزارشدهی به:  مدیر حفظ ومراقبت

گزارشگیری از: ندارد

کود: 12 – 016 / 025- 90 -

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: حفظ ، مراقبت از اجناس، وسايل ، سائر ملحقات شعبه مر بوط  پاکی و صفائی دفاتر مربوطه .

...............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.        پاکی و صفایی دفتر مربوطه به منظور ایجاد محیط کاری پاک و سالم به کارمندان.

2.        اخذ اجناس مورد ضرورت دفتر از تحویلخانه بعد از طی مراحل .

3.        حفظ ، مراقبت از اجناس، وسايل دفاتر مربوطه  (ميز ،چوكي ،موبل و فرنيچر ،كمپيوتر ،تلويزيون ،پرنتر ، ماشين ،فوتوكاپي و سائراجناس شعبه مربوط).

4.        اعاده اجناس مستعمل و غیر قابل استفاده به تحویلخانه بعد از طی مراحل.

5.        آماده ساختن چای و غیره امور مراجعین متفرقه و یا جلسات رسمی.

6.        نگهداری و مراقبت درست از اموال و اجناس دفتر به منظور استفاده موثر از آن

7.        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون بوی سپرده میشود.   

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)o        

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       داشتن توانائی ابتدائی در خواندن و نواشتن