دریور

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپردن کار به اهل کار اینک بست های کمبود خویش را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزد به اعلان  رقابتی مگذارد.

 

اشخاص واجد شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند می توانند از تاریخ نشر اعلان (10/ 5 /1395 ) الی ختم تاریخ اعلان  (23 /5 / 1396 ) ، فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت  (8:00) قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از آمریت استخدام ریاست منابع بشری  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  واقع سرک اول شیرپور،دست راست خانه سوم اخذ و بعد از خانه پری دفیق ضم اسناد تحصیلی و در صورت ضرورت به داشتن تجربه کاری یک کاپی  از خلص سوانح  خویش را به آدرس فوق دوباره بسپارند. در صورت ضرورت به شماره مبایل ( 0744933359 )تماس گیرند.بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی پذیرفته نمی شود

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه : دریور

وزارت و یا اداره:  کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق ق ، ا 

موقعیت: کابل

بخش: ریاست مالی واداری

بست : (7)  یک نفر

گزارشدهی به : مامور ترانسپورت   

گزارشگیری از: ندارد

کود:  / 049 032   12 –- 90 -

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امور حمل و نقل کارمندان اداره مربوطه در اوقات معینه.

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.

2.      استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری و از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.

3.      پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حادثه ترافیکی.

4.      توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.

5.       تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.

6.      حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.

7.       ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط. مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط.

8.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف کمیسیون بوی  سپرده میشود.   

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o       داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایط

o       توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه