اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دستیار آشپز
لایحه وظایف عنوان وظیفه : دستیار آشپز وزارت و یا اداره: کمیسیون نظارت برتطبیق ق ،ا موقعیت: کابل بخش: ریاست مالی واداری بست: ( 8 ) گزارشدهی به: آشپز گزارشگیری از: ندارد کود: 029 12 –- 90 -85 ...
Oct 09, 2017 Oct 22, 2017