اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی بر سازمانها و موسسات غیر دولتی
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (1) بست کمبود رتبه سوم ،ذیل شامل تشکیل خویش را جهت استخدام افراد شایسته و مجرب از...
Apr 15, 2019 Apr 16, 2019