اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
خانه سامان
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپردن کار به اهل کار اینک بست های کمبود خویش را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزد به اعلان رقابتی مگذارد. اشخاص واجد شرایط که...
Aug 02, 2017 Aug 14, 2017
دریور
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان سپردن کار به اهل کار اینک بست های کمبود خویش را به منظور استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق رقابت آزد به اعلان رقابتی مگذارد. اشخاص واجد شرایط...
Aug 02, 2017 Aug 14, 2017