اسناد

عنوان
سالنا مه ی 1391کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مشاهده جزئیات
سالنامۀ1390 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
محتوايات: سالنامۀ1390 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
مشاهده جزئیات
سالنامۀ ۱۳۸۹ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
محتوايات: سالنامۀ ۱۳۸۹ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
مشاهده جزئیات
نظریه شماره 8 - در مورد مسوده نهایی طرزالعمل ایجاد شورای موقت ولسوالی
محتوايات: نظریه شماره 8 - در مورد مسوده نهایی طرزالعمل ایجاد شورای موقت ولسوالی.
مشاهده جزئیات
نظریه شماره 5 در مورد تشکیل شوراهای ولسوالی هاوقریه ها ازطریق غیر انتخابات
محتوايات: نظریه شماره 5 در مورد تشکیل شوراهای ولسوالی هاوقریه ها ازطریق غیر انتخابات.
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی شماره 12 در مورد توقیف اداری
محتوايات: نظریه حقوقی شماره 12 در مورد توقیف اداری
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی شماره 11- در مورد عدم جواز نسبت دادن جرم وعناوین مجرمانه به مظنونین و متهمین
محتوايات: نظریه حقوقی شماره 11- در مورد عدم جواز نسبت دادن جرم وعناوین مجرمانه به مظنونین و متهمین
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی 21 - در مورد مشکلات حقوق محبوسین انتقال یافته از جمهوری تاجکستان
محتوايات: نظریه حقوقی 21 - در مورد مشکلات حقوق محبوسین انتقال یافته از جمهوری تاجکستان.
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی 16 در مورد طرح قانون انتخابات
محتوايات: نظریه حقوقی 16 در مورد طرح قانون انتخابات
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی 7 - درمورد چگونگی مطابقت طر ح قانون مبارزه با فساد اداری با ق.ا.
محتوايات: نظریه حقوقی 7 - درمورد چگونگی مطابقت طر ح قانون مبارزه با فساد اداری با قانون اساسی
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی 6 - در مورد چگونگی مطابقت طرح قانون اجراآت جزایی با قانون اساسی
محتوايات: نظریه حقوقی 6 - در مورد چگونگی مطابقت طرح قانون اجراآت جزایی با قانون اساسی
مشاهده جزئیات
نظریه حقوقی 2 - لغو قراردادهای حکومت و تعلیق اجرای بودجه توسط ولسی جرگه واشتراک اعضای شورای ملی در پروسه عقد قرار دادها
محتوايات: نظریه حقوقی 2 - لغو قراردادهای حکومت و تعلیق اجرای بودجه توسط ولسی جرگه واشتراک اعضای شورای ملی در پروسه عقد قرار دادها
مشاهده جزئیات
نظریه تفسیری شماره 10 - در مورد عضویت ذوات مندرج ماده 153 قانون اساسی در احزاب سیاسی.
محتوايات: نظریه تفسیری شماره 10 - در مورد عضویت ذوات مندرج ماده 153 قانون اساسی در احزاب سیاسی.
مشاهده جزئیات
نظریه تفسیری شماره 9 درمورد تفسیر ماده (7) قانون اساسی در خصوص معاهدات بین الدول
محتوايات: نظریه تفسیری شماره 9 درمورد تفسیر ماده (7) قانون اساسی در خصوص معاهدات بین الدول
مشاهده جزئیات
نظریه تفسیری شماره 1 از ماده 122 قانون اساسی در مورد تشکیل محاکم عسکری در چارچوب تشکیل قوه قضائیه
محتوايات: نظریه تفسیری شماره 1 از ماده 122 قانون اساسی در مورد تشکیل محاکم عسکری در چارچوب تشکیل قوه قضائیه
مشاهده جزئیات
نظریه تفسیری 17 - در مورد مقید ساختن تعین ذوات مشمول بند 13 ماده 64 قانون اساسی به تایید ولسی جرگه و شرط قرار دادن عدم عضویت در احزاب سیاسی برای ذوات خارج ازمواد 118 و153 ق ا ا
محتوايات: نظریه تفسیری 17 - در مورد مقید ساختن تعین ذوات مشمول بند 13 ماده 64 قانون اساسی به تایید ولسی جرگه و شرط قرار دادن عدم عضویت در احزاب سیاسی برای ذوات خارج ازمواد 118 و153 قانون اساسی افغانستان
مشاهده جزئیات
مشوره حقوقی شماره 2 تاریخ 11-10-1391 درمورد شرایط ناشی از احکام قانون اساسی پیرامون انعقاد هر گونه معاهده میان دولتین جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا
محتوايات: مشوره حقوقی شماره 2 تاریخ 11-10-1391 درمورد شرایط ناشی از احکام قانون اساسی پیرامون انعقاد هر گونه معاهده میان دولتین جمهوری اسلامی افغانستان و امریکا
مشاهده جزئیات
مشوره حقوقی شماره 1درمورد ایجاد دیوان رسید گی به قضیه کابل بانک توسط ستره محکمه ج ا ا
محتوايات: مشوره حقوقی شماره 1درمورد ایجاد دیوان رسید گی به قضیه کابل بانک توسط ستره محکمه ج ا ا
مشاهده جزئیات