اخبار

بیشتر

گزارشات سال 1396

گزارشات طی سال 1396

  • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان)درولایت فراه.pdf
  • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (گفتمان صیانت ازقانون اساسی درافغانستان)درپوهنځی زراعت پوهنتون کابل.pdf 

بیشتر